Nagłówek do newslettera

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I ŚWIADCZENIA INNYCH USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(„REGULAMIN”)

Obowiązujący od dnia: 24.04.2024r.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz świadczenia innych usług drogą elektroniczną. Sklep internetowy oraz inne usługi elektroniczne świadczy Kreatywnie w Sieci Agnieszka Przychodzka-Ciach.

DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

  1. Kreatywnie w Sieci / Usługodawca – Agnieszka Przychodzka-Ciach prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kreatywnie w Sieci Agnieszka Przychodzka-Ciach, ul. Józefin 25a 22-113 Kamień, NIP: 563 236 1350, REGON: 524002068, dostarczająca Usługi dostępne za pośrednictwem Strony Internetowej w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
  2. Strona Internetowa – strona internetowa administrowana przez Kreatywnie w Sieci, dostępna pod domeną www.kreatywniewsieci.pl i na jej subdomenach, za pośrednictwem której Kreatywnie w Sieci świadczy usługi drogą elektroniczną oraz usługi cyfrowe;
  3. Polityka Prywatności – dokument opisujący przetwarzanie danych osobowych przez Kreatywnie w Sieci jako administratora, dostępny pod adresem: https://kreatywniewsieci.pl/polityka-prywatnosci/
  4. Punkt kontaktowy – To sposób umożliwiający Usługodawcy bezpośrednią komunikację drogą elektroniczną z organami państw członkowskich, Komisją i Radą Usług Cyfrowych oraz z Użytkownikami.
  5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Usług świadczonych przez Kreatywnie w Sieci drogą elektroniczną na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
  6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Kreatywnie w Sieci pod adresem: www.kreatywniewsieci.pl
  7. Konto – indywidualne konto Klienta w Sklepie utworzone poprzez wypełnienie i przesłanie do Kreatywnie w Sieci Formularza Rejestracji, umożliwiające składanie Zamówień, edycję danych osobowych, podgląd historii złożonych przez Klienta Zamówień oraz dostęp do Treści Cyfrowych;
  8. Usługa hostingu – To usługa polegająca na przechowywaniu informacji przekazanych przez Użytkownika oraz na jego żądanie.
  9. Dostawca usług hostingowych – Tu Usługodawca, czyli Agnieszka Przychodzka-Ciach, Kreatywnie w Sieci.
  10. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający założenie Konta;
  11. Logowanie – wprowadzenie indywidualnego identyfikatora (loginu) oraz hasła, pozwalającego na dostęp do zawartości Konta;
  12. Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Sklepie zarówno za pośrednictwem Konta, jak i poza nim (bez Logowania) umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka;
  13. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia; 
  14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi.
  15. Produkt – dostępne w Sklepie towary, Treści Cyfrowe, usługi i Usługi Cyfrowe, nabywane lub rezerwowane przez Klienta.
  16. Treści Cyfrowe – dostępne w aktualnej ofercie Sklepu produkty w formatach elektronicznych, niedostarczane na nośniku materialnym, w tym w szczególności e-Booki (zapisane w formacie cyfrowym utwory, dostępne do pobrania przez Klienta) oraz webinary (zapisane w formie nagrania video lub audio treści do pobrania przez Klienta albo udostępnione w postaci linka do strony internetowej, przesłanego Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej);
  17. Usługa Cyfrowa – usługa w rozumieniu art. 2 pkt. 5a ustawy o prawach konsumenta;
  18. Użytkownik – To Klient lub osoba niebędąca Klientem Sklepu odwiedzająca Sklep i mogąca zapoznać się z Treściami w obrębie Sklepu lub osoba, która umieściła w Sklepie Treść.
  19. Treść – To zawartość wypowiedzi Użytkownika zamieszczona w Sklepieinformacje w formie tekstu, zdjęcia, grafiki lub innego materiału, które Użytkownik umieścił w obrębie Sklepu.
  20. Treść nielegalna – To Treść, która sama w sobie lub w odniesieniu do funkcjonalności Sklepu i usług Usługodawcynie jest zgodna z prawem Unii Europejskiej lub z prawem danego państwa członkowskiego UE, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa.

   Za Treść nielegalną uznaje się w szczególności:

   • prywatne zdjęcia/grafiki udostępniane bez zgody osoby uprawnionej do danego materiału,
   • cyberstalking,
   • treści służące do sprzedaży produktów niespełniających wymogów lub podrobionych,
   • treści służące do sprzedaży towarów lub świadczenia usług z naruszeniem prawa ochrony konsumentów,
   • treści naruszające prawa autorskie.
  21. obrazy przedstawiające niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych,

  22. Formularz Kontaktowy – usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi przesłania do Kreatywnie w Sieci wiadomości za pośrednictwem okna dialogowego udostępnionego na Stronie Internetowej pod adresem: www.kreatywniewsieci.pl
  23. Moderacja – To działania niezautomatyzowane lub zautomatyzowane, podejmowane przez Usługodawcę, w szczególności w celu wykrywania, identyfikowania i zwalczania nielegalnych treści lub informacji niezgodnych z warunkami korzystania z usług, przekazywanych przez Użytkowników, w tym wdrażane środki, które wpływają na dostępność, widoczność i osiągalność takich nielegalnych treści lub informacji, takie jak depozycjonowanie takich treści lub informacji, demonetyzacja, uniemożliwienie dostępu do nich lub ich usunięcie, lub które wpływają na możliwość przekazywania takich informacji przez Użytkowników, takie jak zamknięcie lub zawieszenie konta Użytkownika.
  24. Treść niezgodna z warunkami korzystania z usług Sklepu – To Treść naruszająca i zakłócające zasady funkcjonowania Sklepu, niniejszy Regulamin, a także Treść o charakterze nieprawdziwym, nieaktualnym, naruszającym dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego;
  25. Warunki korzystania z usług Sklepu – To klauzule, niezależnie od ich nazwy lub formy, które regulują stosunek umowny między Usługodawcą a Użytkownikiem.

  26. Komunikator – usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi przesłania do Kreatywnie w Sieci wiadomości za pośrednictwem komunikatora dostępnego na Stronie Internetowej;

  27. Komentarz – usługa polegająca na umożliwieniu zalogowanym Klientom, którzy kupili dany produkt pozostawienie opinii o Produkcie w Sklepie na zasadach przedstawionych w niniejszym Regulaminie;

  28. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, to jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; a także przedsiębiorca na prawach konsumenta, czyli osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  29. Plasowanie – kryteria przedstawiania Klientowi Produktów w Sklepie, tj. przyznawanie określonej widoczności Produktom w formie, w jakiej to plasowanie zos­tało przedstawione, zorganizowane lub przekazane przez Kreatywnie w Sieci, niezależnie od środków technolo­gicznych wykorzystanych do takiego przedstawienia, zorganizowania lub przekazu.
  30. Usługa/Usługi – świadczone przez Kreatywnie w Sieci drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej lub pojedynczy rodzaj takiej usługi, której dotyczy dany punkt Regulaminu. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Kreatywnie w Sieci za pośrednictwem Strony Internetowej (Usługi), warunki świadczenia tych Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a tym samym stanowi dokument, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

Kreatywnie w Sieci świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej następujące Usługi:

 • zapoznanie się z treściami publikowanymi na Stronie Internetowej;
 • założenie i prowadzenie Konta;
 • prowadzenie Koszyka;
 • składanie Zamówień w Sklepie;
 • umożliwienie korzystania z Komunikatora;
 • udostępnienie Formularza Kontaktowego;
 • umożliwienie publikowania Komentarzy. 

Kontakt z Kreatywnie w Sieci jest możliwy:

 • telefonicznie pod numerem telefonu: 695 066 102  w następujących godzinach: 9-16
 • pisemnie na adres: Józefin 25a 22-113 Kamień
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@kreatywniewsieci.pl
 • za pośrednictwem bezpośrednich wiadomości na portalu Instagram @kreatywniewsieci

Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej umożliwiającej pozyskanie, odtworzenie, utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Klient/Użytkownik.

Regulamin stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość. Treść Regulaminu w przypadku korzystania z Usług wskazanych w Regulaminie stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

Podczas korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

Klient/Użytkownik przed skorzystaniem z Usług zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień poprzez kliknięcie odpowiedniego okienka (checkboxa).

PUNKT KONTAKTOWY

 1. Usługodawca wyznacza Punkt kontaktowy służący do komunikacji w sprawach Treści, w szczególności dotyczący ich legalności oraz zgodności z warunkami korzystania z usług Sklepu.
 2. Korespondencja w ramach Punktu kontaktowego odbywa się elektronicznie za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@kreatywniewsieci.pl.
 3. O otrzymaniu korespondencji w ramach Punktu kontaktowego Usługodawca informuje nadawcę korespondencji niezwłocznie nie później niż 7 dni.

ZGŁASZANIE TREŚCI NIELEGALNYCH ORAZ NIEZGODNYCH Z WARUNKAMI KORZYSTANIA Z USŁUG SKLEPU

 1. Usługodawca stosuje procedury, które umożliwiają dowolnej osobie zgłoszenie Treści, które dana osoba lub dany pomiot uważają za nielegalne oraz niezgodne z warunkami korzystania z usług Sklepu.
 2. Zgłoszenie może nastąpić drogą elektroniczną na wskazany na początku tego Regulaminu adres e-mail.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać: a) lokalizację Treści w Sklepie w postaci bezpośredniego linku do Treści;  b) przyczyny uznania lub uzasadnionego podejrzenia uznania tej Treści za nielegalną lub niezgodną z warunkami korzystania z usług Sklepu; c) dane kontaktowe osoby zgłaszającej, w tym imię, nazwisko lub nazwę, adres e-mail, chyba że zgłoszenie dotyczy przestępstwa związanego z niegodziwym traktowaniem lub wykorzystaniem w celach seksualnych, pornografią dziecięcą, nagabywania dzieci do celów seksualnych oraz podżegania, pomocnictwa i usiłowania w zakresie tych przestępstw; d) oświadczenie, że osoba zgłaszająca powzięła w dobrej wierze przekonanie, że zgłaszane Treści są nielegalne lub niezgodne z warunkami korzystania z usług Sklepu, w szczególności, że stawiane zarzuty są prawdziwe i kompletne.
 4. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż 7 dni roboczych, potwierdza osobie zgłaszającej otrzymanie zgłoszenia, jeśli w zgłoszeniu został wskazany jej adres e-mail.
 5. Zgłoszenie jest uznawane przez Usługodawcę za prawdziwe, jeśli Usługodawca bez szczegółowej analizy prawnej stwierdzi nielegalność lub niezgodność Treści.
 6. Usługodawca informuje niezwłocznie osobę zgłaszającą oraz inne osoby zainteresowane sprawą, nie później niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia, o powziętej decyzji dotyczącej zgłoszenia, informując o możliwości odwołania się od decyzji.
 7. Przed wydaniem decyzji Usługodawca może zwrócić się do Użytkownika, który umieścił Treści objęte zgłoszeniem, o udzielenie wyjaśnień do zgłoszenia, jeśli jest to niezbędne do podjęcia decyzji.
 8. Usługodawca rozpatruje wszystkie zgłoszenia oraz podejmuje decyzje w odniesieniu do Treści, których dotyczą zgłoszenia, w sposób terminowy, obiektywny i niearbitralny, oraz z zachowaniem należytej staranności/
 9. Usługodawca nie używa narzędzi służących do automatycznego rozpatrywania zgłoszeń. 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA OD ZGŁOSZENIA TREŚCI NIELEGALNYCH LUB NIEZGODNYCH Z WARUNKAMI KORZYSTANIA Z USŁUG SKLEPU

 1. Od decyzji Usługodawcy wydanej w sprawie zgłoszenia funkcjonowania w Sklepie Treści nielegalnej lub niezgodnej z warunkami korzystania z usług Sklepu przysługuje odwołanie.
 2. Odwołanie można złożyć w formie elektronicznej nie później niż 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 3. Odwołanie powinno zawierać w szczególności: a) precyzyjne wskazania, dlaczego wydana decyzja jest nieprawidłowa; b) uzasadnienie stanowiska; c) wskazanie negatywnych skutków wydania decyzji dla osoby zgłaszającej lub osoby trzeciej.
 4. Usługodawca rozpatrzy odwołanie nie później niż 14 dni od jego otrzymania. O wydanej decyzji na skutek odwołania Usługodawca poinformuje osobę zgłaszającą i inne osoby zainteresowane wynikiem sprawy.
 5. Decyzja wydana w sprawie po rozpatrzeniu odwołania ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej kolejne odwołanie do Usługodawcy.

SANKCJE ZA PUBLIKOWANIE TREŚCI NIELEGALNEJ LUB NIEZGODNEJ Z WARUNKAMI KORZYSTANIA Z USŁUG SKLEPU

 1. Usługodawca ma możliwość zastosowania sankcji wobec Użytkownika, który umieścił w ramach Sklepu Treści nielegalne lub Treści niezgodne z warunkami korzystania z usług Sklepu, również na skutek wydania decyzji o dokonaniu przez Użytkownika takiego naruszenia na podstawie rozpatrzonego zgłoszenia.
 2. Usługodawca ma możliwość:  a) ograniczyć widoczność Treści, w tym dokonać jej usunięcia, uniemożliwić do niej dostęp lub ją depozycjonować; b)zawiesić, zakończyć lub w inny sposób ograniczyć płatności pieniężne dla Użytkownika, który daną Treść w ramach Sklepu umieścił; c) zawiesić lub zakończyć świadczenie usługi w całości lub w części dla Użytkownika, który dopuścił się naruszenia; d) zawiesić lub zamknąć konto Użytkownika, który dopuścił się naruszenia.
 3. W przypadku, gdy Usługodawca poweźmie jakiekolwiek informacje, dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu właściwe organy ścigania lub organy sądowe.

PUBLIKOWANIE TREŚCI, MODERACJA I OGRANICZENIA PUBLIKOWANIA TREŚCI

 1. Jeśli w ramach funkcjonowania Sklepu Usługodawca stwarza możliwość pozostawienia Treści przez Użytkownika, to Usługodawca przechowuje ją zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Usługodawca podejmuje bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do Treści nielegalnych, gdy uzyska taką wiedzę lub wiadomość.
 3. Usługodawca w ramach Sklepu może dokonać moderacji Treści umieszczanych przez Użytkowników z należytą starannością, obiektywnie i proporcjonalnie oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron.
 4. Usługodawca nie używa narzędzi służących do automatycznego moderowania treści.
 5. O moderacji Treści Usługodawca informuje Użytkownika, który daną treść umieścił, o ile Usługodawca dysponuje danymi umożliwiającymi skontaktowanie się z danym Użytkownikiem wraz z podaniem uzasadnienia.
 6. W uzasadnieniu o podjęciu moderacji Treści Usługodawca wskazuje konkretne podstawy do zastosowania użytej sankcji.
 7. W przypadku powzięcia informacji o Treści niezgodnej z warunkami korzystania z usług Sklepu Usługodawca może wezwać Użytkownika do samodzielnego jej zmoderowania.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania Treści bezprawnych, nielegalnych, zabronionych przez przepisy prawa (np. naruszających dobra osobiste osób trzecich), wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz Treści niezgodnych z warunkami korzystania z usług Sklepu.
 9. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do: a) podawania w udostępnionych przez Sklep formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i niezbędnych danych oraz niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Użytkownika w związku z zawarciem Umów; b) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sklep w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu oraz w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zgodnie ze zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, także w sposób niezakłócający funkcjonowania pozostałych Użytkowników Sklepu; c) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste; d) nieumieszczania treści o charakterze bezprawnym, takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej (spam) lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa; e) niemodyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sklep; f) niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika.
 10. Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania Treści, które Użytkownicy przekazują lub przechowują w ramach Sklepu, ani aktywnego ustalania faktów lub okoliczności wskazujących na nielegalną działalność.

REGULAMIN PŁATNOŚCI CYKLICZNYCH

1. Usługi w modelu subskrypcyjnym

1.1. Świadczę usługi w modelu subskrypcyjnym, gdzie umowa jest zawierana na czas określony wskazany w zamówieniu, chyba że oferta lub charakter usługi stanowią inaczej.

1.2. Jeżeli umowa nie zostanie wypowiedziana przed upływem jej obowiązywania, zostanie automatycznie przedłużona na kolejny okres określony w zamówieniu, o ile oferta lub charakter usługi nie stanowią inaczej. Wypowiedzenie można złożyć na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie lub poprzez odpowiednią opcję w Koncie Użytkownika.

1.3. W przypadku umów na czas nieokreślony, możliwe jest ich rozwiązanie ze skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego.

1.4. Miesiąc dostępu definiujemy jako miesiąc kalendarzowy liczony od daty skutecznej płatności.

2. Ceny i dostęp do subskrypcji

2.1. Ceny za dostęp do platformy w ramach subskrypcji są dostępne na stronie internetowej oraz w trakcie składania zamówienia.

2.2. Oferuję dostęp przez 1 miesiąc.

2.3. Dostęp do treści na platformie jest przyznawany natychmiast po dokonaniu płatności za wybraną subskrypcję.

3. Przechowywanie danych kartowych

3.1. Dane kartowe są bezpiecznie przechowywane i przetwarzane przez PayU.

3.2. Moja firma nie przechowuje danych kartowych na własnych serwerach.

4. Rezygnacja z subskrypcji

4.1. Klient może zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

4.2. Rezygnację można zgłosić, wysyłając e-mail na adres: kontakt@kreatywniewsieci.pl lub poprzez ustawienia konta użytkownika na naszej platformie.

4.3. W przypadku rezygnacji przed końcem cyklu płatności, rezygnacja zostanie przetworzona natychmiastowo, a opłata za kolejny okres nie zostanie pobrana.

5. Reklamacje dotyczące zamówienia cyklicznego

5.1. Klienci mają prawo do składania reklamacji dotyczących zamówienia cyklicznego.

5.2. Reklamacje należy przesyłać na adres e-mail: kontakt@kreatywniewsieci.pl.

5.3. Prosimy o podanie szczegółowych informacji dotyczących problemu oraz danych kontaktowych użytych przy rejestracji. Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania.

6. Korzystanie z Platformy

6.1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z platformy zgodnie z prawem, Regulaminem i zasadami dobrych obyczajów. W szczególności: a) Nie zakłócać działania platformy i nie przeszkadzać innym użytkownikom. b) Nie udostępniać swoich danych dostępowych osobom trzecim. c) Nie rozpowszechniać treści dostępnych na platformie bez zgody Sprzedawcy ani nie nagrywać czy udostępniać materiałów wideo.

7. Ograniczenia i dostęp

7.1. Zapewniam całodobowy dostęp do platformy, z zastrzeżeniem przerw technicznych wynikających z okoliczności niezależnych ode mnie.

7.2. W przypadku naruszenia Regulaminu, zastrzegam sobie prawo do usunięcia bezprawnych treści oraz zablokowania dostępu do platformy i zawieszenia konta użytkownika.

OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY W REGULAMINIE

 1. Usługodawca może wprowadzać zmiany w tym Regulaminie z ważnych przyczyn, także jeżeli zmienią się warunki zawarcia Umowy na usługi Sklepu, przy zmianie obowiązujących przepisów, przy wprowadzeniu nowych usług, a także przy zmianie rozwiązań informatycznych.
 2. Użytkownicy, którzy posiadają Konto w Sklepie, o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta.
 3. W odniesieniu do Użytkowników niebędących Konsumentami Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Do umów na usługi Sklepu zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Zmiana Regulaminu jest skuteczna w terminie 7 dni od dnia opublikowania.
 5. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 6. Czynności związane z Regulaminem dokonywane przez Użytkowników niebędących Konsumentami powinny być dokonywane w formie dokumentowej. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikami niebędącymi konsumentami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania Usługodawcy.
 7. Usługodawca może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Użytkownikiem za 30-dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą lub zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi.
 8. Usługodawca może wypowiedzieć Użytkownikami Umowę o Świadczenie Usług za 14-dniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy naruszonoogólne warunki korzystania ze Sklepu.

KOMPATYBILNOŚĆ I WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Dostęp i korzystanie ze Strony Internetowej stanowi usługę cyfrową oferowaną klientom za darmo albo w przypadku, gdy wymaga ona logowania, za dane cyfrowe.
 2. Do skorzystania z Usług niezbędne jest:
  • posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon) oraz aktualną wersją przeglądarki internetowej obsługującej pliki typu cookies – np. Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari,
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • włączona obsługa plików cookies.
 3. Koszty zapewnienia powyższych kompatybilności i warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Usług ponosi Klient.
 4. Dodatkowo dla bezpieczeństwa korzystania z Usług zalecane jest, aby urządzenie Klienta posiadało dodatkowo:
  • aktualny system antywirusowy,
  • skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  • zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  • aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej.
 5. W celu prawidłowego korzystania z Treści Cyfrowych w postaci e-booków niezbędne jest posiadanie przez urządzenie Klienta dodatkowo oprogramowania umożliwiającego – w zależności od specyfiki Treści Cyfrowych – odczyt plików w formacie .PDF, .EPUB, .MOBI, .docs, .xls, mp3, mp4.
 6. Kreatywnie w Sieci nie ponosi odpowiedzialności za brak spełnienia przez Klienta przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do korzystania z poszczególnych Usług.
 7. Kreatywnie w Sieci w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Usług, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Usług z infrastrukturą techniczną Klienta.
 8. Kreatywnie w Sieci dokłada najwyższej staranności, by świadczone Usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Usług w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Strony Internetowej. Kreatywnie w Sieci dołoży staranności, aby planowe przerwy techniczne związane z konserwacją oprogramowania oraz sprzętu telekomunikacyjnego i serwerów wykorzystywanych przez Kreatywnie w Sieci na potrzeby Strony Internetowej, w miarę możliwości były planowane w godzinach nocnych. O terminie i przewidywanej długości trwania przerwy Kreatywnie w Sieci w miarę możliwości technicznych poinformuje Klientów z wyprzedzeniem.

TREŚCI PUBLIKOWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ

 1. W ramach omawianej Usługi Klient może nieodpłatnie zapoznawać się z wszelkimi treściami publikowanymi przez Kreatywnie w Sieci na Stronie Internetowej.
 2. Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest na okres faktycznego korzystania ze Strony Internetowej, każdorazowo z chwilą wejścia Klienta na Stronę Internetową.
 3. Umowa o świadczenie tej Usługi ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia Strony Internetowej przez Klienta, co nie wymaga żadnych dodatkowych oświadczeń ani ze strony Kreatywnie w Sieci, ani ze strony Klienta.
 4. Z Usługi może korzystać każdy Klient, bez konieczności zakładania Konta i Logowania.

PROWADZENIE KOSZYKA

 1. Usługa ta polega na możliwości nieodpłatnego zachowania przez Klienta w Koszyku Produktów, które go zainteresowały.
 2. Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest z chwilą dodania przez Klienta Produktów do Koszyka, a ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia przez Klienta Produktów z Koszyka.
 3. Rozwiązanie Umowy nie wymaga żadnych dodatkowych oświadczeń ani ze strony XXXX, ani ze strony Klienta.
 4. Z Usługi może skorzystać każdy Klient, bez konieczności zakładania Konta i Logowania.

ZAŁOŻENIE I PROWADZENIE KONTA

 1. Usługa ta obejmuje możliwość nieodpłatnego założenia przez Klienta Konta i korzystania z jego funkcjonalności. Za pośrednictwem Konta Klient może samodzielnie poprawić swoje dane osobowe wskazane w Formularzu Rejestracji lub później podczas korzystania z Konta, składać Zamówienia, jak również posiada dostęp do historii swoich Zamówień.
 2. Umowa o świadczenie tej usługi zostaje zawarta z chwilą założenia Konta poprzez podanie  w Formularzu Rejestracji wymaganych danych osobowych, tj.: adresu e-mail, loginu i hasła, zaakceptowania wymaganych oświadczeń oraz potwierdzenia przez Klienta utworzenia Konta. Po wypełnieniu i potwierdzeniu przez Klienta poprawności danych osobowych w Formularzu Rejestracji, na podany w nim adres e-mail Kreatywnie w Sieci prześle wiadomość e-mail zawierającą prośbę o potwierdzenie przez Klienta założenia Konta.
 3. Konto może być przypisane tylko do jednego Klienta. Klient może posiadać tylko jedno Konto.
 4. Logowanie do Konta jest możliwe po podaniu przez Klienta indywidualnego identyfikatora (loginu) oraz hasła. W razie utraty lub zapomnienia hasła Klient ma możliwość skorzystania z opcji przypomnienia hasła. Hasło może zostać zmienione również samodzielnie przez Klienta za pośrednictwem Konta, po dokonaniu Logowania.
 5.  Klient nie może udostępniać swojego loginu i hasła do Konta innym osobom.
 6. Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Kreatywnie w Sieci za pośrednictwem jednego z kanałów komunikacji wskazanych w pkt. II.3. Konto zostanie usunięte przez Kreatywnie w Sieci niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania przez Klienta.

PLASOWANIE

 1. Dostępna w Sklepie lista Produktów, które Klient może kupić, zamówić lub zarezerwować znajduje się pod linkiem: https://kreatywniewsieci.pl/
 2. Produkty w Sklepie plasowane są w następujący sposób: 
  • po wejściu do Sklepu Produkty przedstawiane są w kolejności od najbardziej popularnych do najmniej popularnych tj. od tych Produktów, które zamawiane są najczęściej do tych Produktów, które zamawiane są najrzadziej;
  • Klient może dokonać wyboru plasowania produktów poprzez wybór przedstawiania ich w Sklepie w kolejności: od najtańszego do najdroższego, od najdroższego do najtańszego, w kolejności alfabetycznej, od najnowszych dodanych do Sklepu, a także od najwyżej ocenianych przez Klientów.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE I WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ

 1. Ceny podane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
 2. W przypadku informowania Klienta o obniżeniu ceny Produktu, w sekcjach cenowych interfejsów Sklepu, na kartach Produktów uwidoczniona jest również najniższa cena tego Produktu, obowiązująca w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki lub też – jeśli Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – najniższa cena tego Produktu obowiązująca w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki.
 3. Kreatywnie w Sieci wystawia faktury bez VAT.
 4. Kreatywnie w Sieci zobowiązuje się dostarczyć Produkty zgodne z umową w rozumieniu art. 43b ustawy o prawach konsumenta tj.takie, których opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność i aktualność odpowiadają opisowi zamieszczonemu na karcie Produktu w Sklepie, nadają się co celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk oraz występują w takiej ilości i mają takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Klient może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru.
 5. Klient jest zobowiązany do korzystania z Produktów oferowanych przez Kreatywnie w Sieci w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 6. Przeglądanie Produktów dostępnych w Sklepie nie wymaga założenia Konta.
 7. Złożenie Zamówienia w Sklepie możliwe jest zarówno po założeniu Konta, jak i bez zakładania Konta, po podaniu niezbędnych danych identyfikacyjnych, kontaktowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 8. Klient w toku korzystania ze Sklepu za pośrednictwem Konta, w tym w szczególności przy składaniu Zamówienia, może zostać poproszony o podanie dodatkowych, nie ujętych w Formularzu Rejestracji danych, niezbędnych do realizacji Zamówienia lub wystawienie faktury VAT.
 9. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta założenia Konta, nabywa on prawo do korzystania z funkcjonalności Sklepu udostępnionych przez Kreatywnie w Sieci, w szczególności do nabywania dostępnych aktualnie w Sklepie Produktów. Z tą samą chwilą pomiędzy Kreatywnie w Sieci a Klientem zawierana jest umowa o korzystanie ze Sklepu.
 10. W celu złożenia Zamówienia należy: 
  • zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
  • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  • zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  • wypełnić Formularz Zamówienia,
  • kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” albo “Zamawiam z obowiązkiem płatności”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” albo “Zamawiam z obowiązkiem płatności” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
  • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
 1. Kreatywnie w Sieci udostępnia Klientowi następujące formy płatności w Sklepie:
  • płatności elektroniczne za pośrednictwem Stripe i Przelewy 24 oraz PayU;
  • karta płatnicza tj. Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro;
  • przelew bankowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot płatności dokonywany jest z wykorzystaniem tego samego kanału, którym została dokonana płatność, chyba że Klient zgodził się na inną formę dokonania zwrotu płatności, co nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 3. W przypadku, gdy Klient wyraził chęć otrzymania faktury VAT, jest ona doręczana drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem realizacji Zamówienia, na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.
 4. Informacje o kosztach dostawy są podawane w momencie ustalania szczegółów Zamówienia i zależą od rodzaju i ilości/liczby Produktów oraz wyboru dostawcy, który ma dostarczyć Produkt Kupującemu.
 5. Kreatywnie w Sieci realizuje dostawę towarów za pośrednictwem Kreatywnie w Sieci. Wysyłka jest prowadzona w imieniu Kupującego. Kupujący przekazuje pełnomocnictwo sprzedawcy do zawarcia w jego imieniu umowy z Pocztą Polską lub firmą kurierską.
 6. Odbierając dostarczoną przesyłkę, Klient jest obowiązany sprawdzić jest stan techniczny i fizyczny. W przypadku uszkodzenia przesyłki zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz powiadomienie o tym Kreatywnie w Sieci. Protokół szkody jest pomocny w przeprowadzeniu procedury reklamacji, a jego brak może utrudnić Klientowi dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz ustalenia osoby odpowiedzialnej za uszkodzenia. Reklamacje w zakresie uszkodzenia powstałego w trakcie przesyłki złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem nie będą rozpatrywane bez załączonego protokołu szkody.
 7. Jeżeli Klient poprosił o wystawienie rachunku, faktury lub faktury bez VAT, zostanie ona doręczona Klientowi drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w zamówieniu lub też dołączony do wysyłanej przesyłki. Klient może zgłosić chęć otrzymania faktury lub rachunku od razu przy zamówieniu lub przez trzy miesiące następujące po miesiącu, w którym dokonał zakupu.
 8. Realizacja zamówienia obejmującego towary (produkty fizyczne) polega na skompletowaniu zamówionych towarów (jeżeli są dostępne w sklepie) lub wykonaniu ich zgodnie ze złożonym Zamówieniem (oraz w czasie uzgodnionym między Kreatywnie w Sieci a Klientem), a następnie zapakowaniu ich w celu dostawy do Klienta oraz nadaniu przesyłki do Klienta zgodnie z wybraną przez niego formą dostawy Zamówienia. 
 9. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Klienta (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem). 
 10. Czas realizacji Zamówienia uzależniony jest od Produktu i indywidualnie uzgadniany z Klientem. Zamówione produkty powinny zostać wydane Klientowi w terminie do 30 dni, chyba że w opisie Produktu został wyraźnie oznaczony przez Kreatywnie w Sieci dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając Zamówienie, Klient wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji Zamówienia wynikający z opisu Produktu. 
 11. Jeżeli Klient zamówił Produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Kreatywnie w Sieci terminem realizacji całości Zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich Produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział Zamówienia na kilka niezależnych przesyłek celem przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części Produktów. 
 12. Treści Cyfrowe zostaną doręczone niezwłocznie, bez względu na termin realizacji pozostałej części Zamówienia, wymagającej dostawy pod wskazany adres.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną  z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży lub umowy rezerwacji usługi w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub opłacenia rezerwacji usługi.
 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Kreatywnie w Sieci oświadczenia o odstąpieniu, przed jego upływem, na adres e-mail.
 4. W przypadku wysyłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną (poczta, kurier) dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.
 5. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje  Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 • o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Kreatywnie w Sieci wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 • o dostarczenie Treści Cyfrowych,, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Kreatywnie w Sieci rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie otrzymania zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

UMOŻLIWIENIE KORZYSTANIA Z KOMUNIKATORA

 1. Z Usługi tej może korzystać nieodpłatnie Klient, który posiada aktywne Konto i dokonał Logowania/każdy Klient, bez konieczności posiadania Konta.
 2. Usługa ta umożliwia Klientowi bezpośrednią komunikację z Kreatywnie w Sieci.
 3. Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest pomiędzy Kreatywnie w Sieci a Klientem wraz z rozpoczęciem korzystania z Komunikatora i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta./ Umowa o świadczenie tej Usługi obowiązuje przez okres korzystania przez Klienta z Komunikatora.
 4. Dane przekazywane w trakcie korzystania z Komunikatora przetwarzane będą na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności. 

FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Usługa ta jest dostępna dla każdego Klienta bez konieczności posiadania Konta.
 2. W celu skorzystania z Usługi Klient powinien podać prawidłowe, aktualne i oznaczone przez Kreatywnie w Sieci jako wymagane dane osobowe, za pośrednictwem dedykowanego okna dialogowego (formularza) znajdującego się pod adresem: https://kreatywniewsieci.pl/kontakt.
 3. Usługa jest nieodpłatna, a umowa o świadczenie tej Usługi jest zawierana każdorazowo z chwilą wysłania przez Klienta wiadomości do Kreatywnie w Sieci za pośrednictwem dedykowanego formularza.
 4. Umowa o świadczenie Usługi ulega rozwiązaniu z chwilą jej wykonania (wysłania wiadomości) i nie wymaga dodatkowych oświadczeń ani ze strony Kreatywnie w Sieci, ani ze strony Klienta.

OPINIE I KOMENTARZE

 1. Usługa ta umożliwia Klientowi zamieszczenie opinii o Produkcie.
 2. Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest pomiędzy Kreatywnie w Sieci a Klientem wraz z zamieszczeniem Komentarza i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta./ Umowa o świadczenie tej Usługi obowiązuje przez okres korzystania przez Klienta z formularza do zamieszczania Komentarzy.
 3. Kreatywnie w Sieci umożliwia dostęp do wystawionych przez zalogowanych  Klientów, którzy zakupili produkt lub usługę na stronie sklepu. 
 4. Upublicznieniu podlegają wszystkie wystawione Komentarze, zarówno pozytywne, jak i negatywne, bez ingerowania w ich treść – przy czym usuwane są w miarę możliwości Komentarze wulgarne, naruszające prawa osób trzecich, w szczególności ich dobra osobiste oraz ochronę danych osobowych albo w inny sposób łamiące obowiązujące przepisy prawa.
 5. Komentarze nie są sponsorowane, a za wystawienie Komentarza Klient nie otrzymuje żadnych dodatkowych korzyści.
 6.  Usługi wystawienia Komentarza może korzystać nieodpłatnie Klient, który posiada aktywne Konto i dokonał Logowania. 
 7. Kreatywnie w Sieci dokłada wszelkich starań, aby Komentarze o Produktach pochodziły wyłącznie od Klientów, którzy nabyli dany Produkt lub z niego korzystali. Z tego względu Komentarz wystawić może wyłącznie Klient, który posiada aktywne Konto, dokonał Logowania, a z historii jego Zamówień wynika, że nabył dany Produkt.

ZASADY PREZENTOWANIA TREŚCI I OPINII NA STRONIE ZNAJDZIESZ TUTAJ

NEWSLETTER

 1. Klientowi przysługuje prawo do zapisu na newsletter (“Newsletter”).
 2. Zapis na newsletter może być dokonany w trakcie składania zamówienia Produktu w Sklepie, a także bezpośrednio na Stronie Internetowej w formularzu zapisu na newsletter.
 3. Aby skutecznie zapisać się do Newslettera należy podać swoje poprawne dane w formularzu zapisu na Newsletter dostępnego na Stronie Internetowej, kliknięciu przycisku “Zapisz się” lub równoważny, który potwierdza zapis na Newsletter, a także kliknąć w link potwierdzający zapis na Newsletter, który zostanie przesłany e-mailem na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zapisu na Newsletter.
 4. Korzystanie z Newslettera jest bezpłatne, a usługa ta jest świadczona do momentu rezygnacji z Newslettera.
 5. Aby zrezygnować z Newslettera należy kliknąć link rezygnacyjny/anulujący subskrypcję, który dostępny jest w stopce e-maila każdej wiadomości pochodzącej z Newslettera. Po kliknięciu w link nastąpi rezygnacja z Newslettera i wykreślenie adresu e-mail z bazy Newslettera.
 6. Aby ponownie dodać się do Newslettera, po rezygnacji, należy powtórzyć kroki opisane w pkt. 2 i 3 powyżej.

REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej Produktu. 
 2. Klient może zgłosić reklamację do Kreatywnie w Sieci z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji:
 • mailowo – na adres : kontakt@kreatywniewsieci.pl
 • pisemnie – na adres: Józefin 25a 22-113 Kamień
 1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail Klienta bądź korespondencyjny, na który Kreatywnie w Sieci ma udzielić odpowiedzi na reklamację, nazwa firmy w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą, numer zamówienia, określenie Produktu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją. 
 2. Kreatywnie w Sieci zastrzega prawo pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji, które nie spełniają warunków określonych w ust. 3, w szczególności, gdy podane informacje nie pozwalają na identyfikację Klienta bądź skontaktowanie się z nim w celu wyjaśnienia reklamacji. 
 3. Kreatywnie w Sieci rozpatruje zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wszystkich informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia. 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. W przypadku sporów z udziałem Konsumenta istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz rozstrzygania sporów, tj.:
 • Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów); 
 • Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Kreatywnie w Sieci.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów znajdują się w Polityce Prywatności
 3. W związku z korzystaniem z płatności online za pośrednictwem Stripe i Przelewy 24, w związku z realizacją płatności, podmiot ten staje się odrębnym administratorem danych osobowych Klienta. 

PRAWA AUTORSKIE

 1. Treści Cyfrowe są utworami w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tym akcie prawnym.
 2. Autorskie prawa majątkowe do Treści Cyfrowych przysługują Kreatywnie w Sieci, zaś autorskie prawa osobiste – autorom.
 3. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu oraz jego Produktów, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Kreatywnie w Sieci lub podmiotom trzecim, z którymi Kreatywnie w Sieci zawarła stosowne umowy. 
 4. Zabronione jest kopiowanie, jak również inne formy korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Kreatywnie w Sieci.
 5. Klient może korzystać z zakupionych Treści Cyfrowych wyłącznie dla własnych potrzeb.
 6. W szczególności Klientowi nie wolno:
 • usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na Treści Cyfrowe.
 • zwielokrotniać Treści Cyfrowe lub dokonywać jego rozpowszechniania, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
 • udostępniać Treści Cyfrowe innym osobom, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
 • najmować i użyczać Treści Cyfrowe, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
 • ingerować w treść i zawartość Treści Cyfrowych.

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZNAJDZIESZ TUTAJ

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Kreatywnie w Sieci zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Kreatywnie w Sieci poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Załącznik nr 1 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Mają Państwo prawo odstąpić umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Kreatywnie w Sieci o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jest podany poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zostaną zwrócone Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, jeżeli zostały takie pobrane, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności, jeżeli zostały takie pobrane, zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Wzór formularza odstąpienia od umowy: 

Ja [IMIĘ I NAZWISKO] w imieniu własnym/firmy [nazwa firmy] informuję o odstąpieniu od umowy [proszę opisać przedmiot umowy]. Data zawarcia umowy to [data zawarcia umowy]. [IMIĘ I NAZWISKO] [ADRES] [DATA] [PODPIS] (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej